“Team Building To Success” โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน 9 ส.ค. 57

“Team Building To Success” โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน 9 ส.ค. 57

“Team Building To Success” เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุข..สนุกสนาน เสริมสร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ.โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยนมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 57 ที่ผ่านมา