R.I.T. จัดอบรม Power Of Presentation รุ่นที่ 14

R.I.T. จัดอบรม Power Of Presentation รุ่นที่ 14

R.I.T. จัดอบรม Power Of Presentation รุ่นที่ 14
เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังการนำเสนอ “Power Of Presentation” มกราคม 2558

ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น ชนิดตัวต่อตัว แบบติวเข้ม โดยผู้เข้าอบรมต้องฝึกปฏิบัติการนำเสนอบนเวทีหลายรอบ แต่ละรอบ วิทยากรจะติวเข้มพร้อมให้คะแนนประเมินผลและให้คำแนะนำจนกว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันฯ จนเป็นที่น่าพอใจในแบบฉบับของมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีการบันทึก VDO ของผู้นำเสนอในแต่ละรอบ เพื่อดูพัฒนาการในการนำเสนอตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้าย เพื่อปรับเปลี่ยนให้ได้ผลที่ดีที่สุด จึงทำให้ได้ผลตามที่ผู้เข้าอบรมหรือหน่วยงานและองค์กรต้องการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พลังการนำเสนอนี้ จะเน้นพลังเสียงที่ดังชัดเจน พร้อมท่วงท่าบุคลิกภาพที่ดูดีเหมาะสม ประกอบกับการใช้ภาพการนำเสนอที่มีหลักการ จนทำให้ผู้ชมและผู้ฟังเข้าใจ สนใจ พร้อมตัดสินใจในการนำเสนอนั้นๆ การฝึกอบรมนี้ใช้เวลา 2 วัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้มข้นกับการฝึกปฏิบัติดังภาพ https://www.richtraining.com/
โทร. 02-381-4070 – 71