R.I.T.จัดอบรมวิทยากร รุ่นที่ 81.

R.I.T.จัดอบรมวิทยากร รุ่นที่ 81.

ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดการอบรมฝึกปฏิบัติ “วิทยากรมืออาฃีพ” รุ่นที่ 81 ขึ้นเมื่อวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมฝึกฝนอย่างเต็มที่ วิทยากรติวเข้มในการฝึกปฏิบัิติการเป็นวิทยากรอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานการพูด การนำเสนอด้วยภาพประกอบการอบรม การจัดทำ Power Point การพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมทั้งเทคนิคพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน ในระหว่างการฝึกฝนนี้ ได้มีการบันทึก Video ของผู้เข้าฝึกอบรมในแต่ละรอบ เพื่อดูพัฒนาการในการเป็นวิทยากรว่าเป็นอย่างไรทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้ฝึกอบรมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันฯ กำหนด

วันสุดท้ายเป็นการสอบทั้งภา่คทฤษฏีและปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมทั้งสองท่านล้วนมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ ฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทุกคน มีความเพียรพยายาม หมั่นฝึกซ้อม จนสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามที่ทางสถาบันฯ กำหนด สามารถเป็นวิทยากรได้อย่างเต็มภาคภูมิ