Private Coaching พลังการพูดสร้างแรงจูงใจต่อสาธารณชนตามมาตรการป้องกันโควิด -19

Private Coaching พลังการพูดสร้างแรงจูงใจต่อสาธารณชนตามมาตรการป้องกันโควิด -19

R.I.T.จัดอบรม Private Coaching พลังการพูดสร้างแรงจูงใจต่อสาธารณชนตามมาตรการป้องกันโควิด -19

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรม -สัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ Private Coaching พลังการพูดสร้างแรงจูงใจต่อหน้าสาธารณชนในยุคโควิด – 19 ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมในเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติโดยเน้นการโค้ชชิ่งตัวต่อตัวชนิดติวเข้มที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ ในการพูดต่อหน้าสาธารณชน โดยในการอบรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

บรรยากาศในการอบรม เต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในการพูด การวางแผนในการพูดให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล การพัฒนาบุคลิกภาพการพูดบนเวทีที่ต้องดูดีสง่างาม รวมถึงการสร้างพลังความเชื่อมั่นในการพูดต่อหน้าสาธารณชน

ในการฝึกฝนดังกล่าว ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการพูดในรูปแบบต่างๆ ในหลายๆ รอบ โดยแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการในการพูด ทำให้เห็นพัฒนาการของผู้เข้าอบรมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน
การอบรมนี้จัดขึ้น ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา