Power Of Presentation พลังการนำเสนอ รุ่นที่ 19

Power Of Presentation พลังการนำเสนอ รุ่นที่ 19

“R.I.T. จัดอบรมฝึกปฏิบัติ Power Of Presentation พลังการนำเสนอ รุ่นที่ 19”

เมื่อวันที่ 12 – 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการนำเสนอ” Power Of Presentation รุ่นที่ 19 ขึ้นณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

ตลอดระยะเวลา 3 วัน บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝน ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในการนำเสนอที่ต้องการผลสำเร็จให้ได้ตามความต้องการในความหมายและความสำคัญของการนำเสนอ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ล้วนตั้งใจ มีความเพียรพยายาม เรียนรู้ มุ่งมั่น ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติในการนำเสนออย่างเต็มที่!!!