Power Of Motivation In New Life รุ่นที่ 2

Power Of Motivation In New Life รุ่นที่ 2

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการฝึกพัฒนาบุคลิกภาพ ในการอบรมฝึกปฏิบัติ “Power Of Motivation In New Life รุ่นที่ 2 ฺเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 58 ที่ผ่านมา ณ.สำนักงานใหญ่ บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ