Power Of Motivation รุ่นที่ 19 วันที่ 3 มีค.55

Power Of Motivation รุ่นที่ 19 วันที่ 3 มีค.55

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Power Of Motivation” รุ่นที่ 19 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม. 2555 ณ. ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด