PEA การไฟฟ้าภูมิภาค จังหวัดระยอง

PEA การไฟฟ้าภูมิภาค จังหวัดระยอง

PEA การไฟฟ้าภูมิภาค จังหวัดระยองจัดกิจกรรม “PEA รวมพลัง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นบริการ และ Happy Workplace”
สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ให้จัดกิจกรรม “PEA รวมพลัง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นบริการ และ Happy Workplace” ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาภาพลักษณ์และยกระดับความน่าเชื่อถือของการบริการในสายตาประชาชน ให้กับผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๖o ท่าน ณ.โรงแรม โกลเด้นท์ซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง

บรรยากาศเต็มไปด้วยกิจกรรมการเสริมสร้างความรักความผูกพันในการทำงานเป็นทีม โดยการเรียนรู้และการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติในการมีทัศนคติที่ดี ที่ถูกต้องต่อตนเอง ต่องาน ต่อองค์กร และมีทัศนคติเชิงบวกต่องานด้านการบริการที่สร้างความประทับใจต่อผู้มาใช้บริการ โดยให้บริการด้วยความเต็มใจเกินความคาดหมายที่ผู้มารับบริการคาดไม่ถึง

ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในงานบริการอย่างเต็มที่หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ผู้บริหารวางไว้