LHM จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำองค์กร

LHM จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำองค์กร

LHM จัดอบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างานในบทบาทภาวะผู้นำที่ดี ในโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำองค์กร New Commitment New Challenge

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ได้รับเกียรติจาก LHM Property Group ให้จัดอบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างานในบทบาทภาวะผู้นำที่ดีให้กับผู้นำจำนวน 30 ท่าน ซึ่งการอบรมดังกล่าวอยู่ในโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำองค์กร New Commitment New Challenge
บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ การฝึกฝน ในบทบาทภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อพัฒนาเพิ่มทักษะในการเป็นหัวหน้างาน การเป็นผู้นำที่ดี การอบรมฝึกให้มีการหล่อหลอมการทำงานเป็นทีมร่วมกัน สร้างพลัง สร้างความสามัคคีในบทบาทภาวะผู้นำทีม ผู้เข้าสัมมนาทุกคนล้วนมุ่งมั่น ตั้งใจ ฝึกฝนอย่างเต็มที่ ทุกคนเรียนรู้ทำความเข้าใจในมุมมองของผู้นำทีมที่ดี มีแนวคิดสร้างสรรค์ พัฒนาเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำที่ดีเพื่อร่วมกันนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้