LHM จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ LHM ครั้งที่ 2

LHM จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ LHM ครั้งที่ 2

LHM จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม สายสัมพันธ์ LHM ครั้งที่ 2 / 2559

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก LHM Property Group โดย..ท่านประธานฝ่ายบริหาร คุณวรวุฒิ พงษ์วิทยภานุ ให้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการเป็นทีม ให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อเสริมสร้างพลังการทำงานเป็นทีมพร้อมปรับทัศนคติมุมมองแนวคิดเชิงบวกแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ผู้เข้าสัมมนาร่วมกันทำกิจกรรมการสร้างพลังทีมร่วมกันพร้อมหล่อหลอมความรัก ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกคนเรียนรู้ทำความเข้าใจในมุมมองทัศนคติเชิงบวก มีแนวคิดสร้างสรรค์ แนวคิดนอกกรอบ พัฒนาแนวคิดในการทำงานเป็นทีมร่วมกันเพื่อความก้าวหน้าในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

กิจกรรมนี้ จัดขึ้น ณ. โรงแรมริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา