โครงการพัฒนาผู้นำฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โครงการพัฒนาผู้นำฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

” ผู้นำพัฒนาได้เพียงมีจิตใจพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง”
โครงการอบรมพัฒนาผู้นำการเป็นเปลี่ยนแปลง เป็นโครงการอบรม- สัมมนาที่ฝึกภาวะความเป็นผู้นำที่ต้องเตรียมพร้อมตั้งรับและเป็นผู้นำในเรื่องการเปลี่ยนแปลง

การอบรม – สัมมนานี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงประเภทของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องพร้อมยอมรับและปรับตัว ปรับทัศนคติ ปรับวิธีคิด เพื่อให้มีมุมมองใหม่ๆ มีแนวคิดใหม่ๆ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ มีการคิดนอกกรอบ ทำให้มีแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการคิดแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงบังเกิดผลดี

นอกจากนี้ยังเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ฝึกฝนในการทำงานเป็นทีมร่วมกันช่วยกันคิด ช่วยกันสร้าง ระดมความคิดเห็นของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีแนวคิดใหม่ๆ ในการนำมาสรุปใช้กับการทำงานปัจจุบันให้คล่องตัวและเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
https://www.richtraining.com/