เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล ให้จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมในการสื่อสารและการประสานงานสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับบุคลากรของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการของเทศบาลนครนนทบุรี ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณะของเทศบาลนครนนทบุรี ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ด้านการให้บริการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน

กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมในการสื่อสารและการประสานงานสู่ความเป็นเลิศของการให้บริการเป็นกิจกรรมที่สร้างสายสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี สร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ในการที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจ พร้อมให้ความสำคัญด้านการสื่อสาร การประสานงานและงานบริการที่ดีในการให้บริการประชาชน
บรรยากาศเต็มไปด้วยองค์ความรู้ในการทำงานเป็นทีม การบริการที่ดีรวมถึงการสื่อสารและการประสานงานในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกฝนการทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ ในการทำงานเป็นทีม รวมถึง ระดมความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาการให้บริการที่ดี พร้อมสรุปกิจกรรมการทำงานเป็นทีมเพื่อปรับใช้การงานด้านการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมนี้จัดขึ้น เระหว่างวันที่วันที่ 12 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ. โรงแรมแสงจันทร์ บีช อำเภอเมืองระยอง จ. ระยอง