เกียนล๊อค & ฮัวเหว่ยจัดอบรม “การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้างาน” รุ่นที่ 2

เกียนล๊อค & ฮัวเหว่ยจัดอบรม “การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้างาน” รุ่นที่ 2

เกียนล๊อค & ฮัวเหว่ยจัดอบรม “การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้างาน” รุ่นที่ 2 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด – 19

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก บริษัท เกียนล๊อค (ไทยแลนด์) จำกัดและบริษัท ฮัวเหว่ย อินดรัสเทรียล จำกัด ให้จัดอบรม – สัมมนา “การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำสำหรับหัวหน้างาน” ให้กับบุคลากรของบริษัท จำนวน 30 ท่าน ซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด – 19

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดีสำหรับหัวหน้างานตั้งแต่ระดับของผู้นำ 5 ระดับ ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้นำ การปรับทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในบทบาทภาวะของผู้นำ พร้อมฝึกแนวคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบทำมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีม ในบทบาทผู้นำทีม คุณสมบัติของหัวหน้างานที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อดูแลลูกน้องให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน บทบาทหน้าที่ในภาวะความเป็นผู้นำรวมถึงมีเทคนิคการสร้างขวัญและกำลังใจในบทบาทผู้นำให้ทำงานด้วยความสำเร็จ นอกจากนี้ยังฝึกปฏิบัติ Workshop ในการทำงานเป็นทีมร่วมกันและฝึกให้กล้าคิด กล้าทำกล้าแสดงออก เสริมสร้างภาวะผู้นำในหัวหน้างาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข สนุกสนาน ตื่นตัวกระตือรือร้น มุ่งมั่น เอาใจใส่ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ. ห้องประชุมของบริษัทฯ ที่สำนักงานใหญ่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี