อสมท. ฝึกอบรม การสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน

อสมท. ฝึกอบรม การสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน

การอบรม – สัมมนา “การสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน” ในโครงการ การสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาตนเอง ซึ่งการอบรม – สัมมนานี้ ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) โดย ผู้อำนวยการสถาบันฯ อ.ธนกร เอี่ยม ได้รับเกียรติจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย นายเขมทัตต์ พลเดช ให้จัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว

การอบรม – สัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ. ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก บรรยากาศเต็มได้ด้วยการฝึกอบรมที่เข้มข้น สนุกสนาน ผู้เข้าสัมมนาทุกคนล้วมมีความพร้อม มีความตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างเต็มที่