อบรม “บทบาทภาวะผู้นำที่ดี รุ่นที่ 24”

อบรม “บทบาทภาวะผู้นำที่ดี รุ่นที่ 24”

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมบทบาทภาวะผู้นำที่ดี รุ่นที่ 24 ขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ในการสร้างภาวะผู้นำที่ดี ตั้งแต่ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้นำทีดี รวมถึงการเป็นผู้นำในแต่ละระดับ ตลอดจนการปรับทัศนคติของผู้นำที่ดีที่ต้องมีบทบาทหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นอยู่้ในตัวเอง พร้อมทั้งการมีคุณสมบัติของผู้นำที่ดี ตลอดจนเทคนิคการพูดสร้างแรงจููงใจและการสร้างขวัญและกำลังใจของผู้นำทั้งนี้เพื่อสร้างความสำเร็จในการเป็นผู้นำในตำแหน่งต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ผู้เข้าอบรมล้วนตั้งใจในการเรียนรู้ฝึกฝนได้เป็นอย่างดี