อบรมวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 118

อบรมวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 118

เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 118 ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้จัดอบรมภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยทั้งวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากรและผู้เข้าอบรมซึ่งมีทั้งหมด 3 ท่าน ได้สวมหน้ากากอนามัยและเฟสชิลล์ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตรและทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยแอลกอฮอลล์ตลอดเวลา การอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติในรูปแบบการ Coaching ติวเข้มตัวต่อตัว ที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจ มีหลักการ มีเทคนิค มีวิธีการ ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร,หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากลของวิทยากร บุคลิกภาพการบรรยายของวิทยากร การวางแผนการบรรยาย รวมถึงการจัดทำ Power Point ที่ต้องจัดทำให้สื่อความหมายกับผู้ฟังให้ได้อย่างชัดเจน รวมถึงการฝึกปฏิบัติ ที่เข้มขันในการเป็นวิทยากรมืออาชีพจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสามารถก้าวไปสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพได้

บรรยากาศในการอบรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้าอบรม มีความตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ โดยเป็นการฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น ติวเข้ม ชนิดตัวต่อตัว ในแต่ละรอบของการฝึกปฏิบิตได้มีการบันทึก VDO เพื่อดูพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมปรับปรุงแก้ไขในทันที ทั้งนี้เพื่อพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีการฝึกพลังเสียงจากลมในท้อง และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น การดึงส่วนร่วม การยกตัวอย่างประกอบเปรียบเทียบ ฯลฯ ซึ่งเทคนิคต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นหัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากร รวมภึงเทคนิคการเขียนหลักสูตรการอบรมของวิทยากร ทั้งนี้เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างแท้จริง

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ https://www.richtraining.com Tel 023- 381 4070 , 098 – 324 9492