อบรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่นัก Motivator Addwell รุ่นที่ 36

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพสู่นัก Motivator Addwell รุ่นที่ 36

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) โดย ผู้อำนวยการสถาบันฯ อ. ธนกร เอี่ยมละออ ได้รับเกียรติจากการบริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยท่านประธานกรรมการบริษัท คุณสมคิด สินสิริวาณิชย์ ให้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนัก Motivator รุ่นที่ 36

บรรยากาศเต็มได้ด้วยความเข้มข้น สนุกสนาน ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนล้วนมีความตั้งใจ ฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทุกคนมีความเพียรพยายาม มุ่งมั่นทุ่มเท ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นนัก Motivatorที่มีคุณภาพ ต้องการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิ ผู้เข้าสัมมนาทุกคนล้วนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ การอบรมนี้จัดขึ้นเ ณ. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารวรสิน ถ.วิภาวดี – รังสิต กรุงเทพฯ

อบรมวิทยากร (32) อบรมวิทยากร (31) อบรมวิทยากร (30) อบรมวิทยากร (29) อบรมวิทยากร (28) อบรมวิทยากร (27) อบรมวิทยากร (26) อบรมวิทยากร (25) อบรมวิทยากร (24) อบรมวิทยากร (23) อบรมวิทยากร (22) อบรมวิทยากร (21) อบรมวิทยากร (20) อบรมวิทยากร (19) อบรมวิทยากร (18) อบรมวิทยากร (17) อบรมวิทยากร (16) อบรมวิทยากร (15) อบรมวิทยากร (14) อบรมวิทยากร (13) อบรมวิทยากร (12) อบรมวิทยากร (11) อบรมวิทยากร (10) อบรมวิทยากร (9) อบรมวิทยากร (8) อบรมวิทยากร (7) อบรมวิทยากร (6) อบรมวิทยากร (5) อบรมวิทยากร (4) อบรมวิทยากร (3) อบรมวิทยากร (2) อบรมวิทยากร (1)

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่