อบรมบทบาทภาวะผู้นำ รุ่นที่ 18

อบรมบทบาทภาวะผู้นำ รุ่นที่ 18

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมบทบาทภาวะผู้นำ รุ่นที่ 18

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ตลอดการสร้างภาวะผู้นำที่ดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นอยู่้ในตัวเอง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ความหมายและความสำคัญของผู้นำรวมไปถึงการปรับทัศนคติวิสัยทัศน์ของผู้นำและการมีคุณสมบัติของผู้นำที่ดี ตลอดจนเทคนิคการพูดสร้างแรงจููงใจและการสร้างขวัญและกำลังใจของผู้นำ

การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา