สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรม “ศาสตร์การเป็นผู้นำและผู้นำกับการขับเคลื่อนองค์กร”

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดอบรม “ศาสตร์การเป็นผู้นำและผู้นำกับการขับเคลื่อนองค์กร”

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ให้จัดอบรมการบรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์การเป็นผู้นำและผู้นำกับการขับเคลื่อนองค์กร” ” ซึ่งอยู่ในโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นปปส. อำนวยการ) รุ่นที่ ๗ ให้กับข้าราชการสาขากระบวนการยุติธรรม พนักงานไต่สวนระดับสูง และตำแหน่งทั่วไป ระดับชำนานการรพิเศษขึ้นไป จำนวน ๔๐ ท่าน ณ. สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ในเรื่องศาสตร์การเป็นผู้นำที่ต้องนำพาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ตั้งแต่ รู้ระดับการเป็นผู้นำ บทบาทการมีภาวะผู้นำที่ดี รวมถึงคุณสมบัติของผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และการขับเคลื่อนองค์กรของผู้นำที่จะต้องขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้เข้าอบรมทุกคนล้วน มุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ กันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อการสร้างความสำเร็จในการเป็นผู้นำตามที่ผู้บริหารวางไว้