สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดอบรม “กายใจดี ชีวีมีสุข”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดอบรม “กายใจดี ชีวีมีสุข”

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) โดย อ. ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิเการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางละเอียด จุลตามระ ให้จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในสังกัด หัวข้อ “กายใจดี ชีวีมีสุข ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 100 ท่าน

บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความสนุกสนานในการฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ รวมถึงแนวทางในกาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ ทำให้ชีวิตมีความสุขสมบุรณ์ การอบรมนี้จัุดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

ดูภาพทั้งหมดที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.811669362234503.1073741874.102508573150589&type=1