สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใน ยุค New Normal“

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใน ยุค New Normal“

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล ให้เป็นวิทยากรอบรมฝึกปฏิบัติในหลักสูตร ““การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใน ยุค New Normal” ให้กับบุคลากรของของเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 44 ท่าน ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด -19

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ เป็นการอบรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรในเรื่องการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพรวมถึงคลิกภาพที่ต้องดูดี มีสเน่ห์น่าประทับใจ การอบรมนี้จัดขึ้น ณ.ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี ซี่งอยู่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด