สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านออนไลน์ระบบ Zoom Cloud Meeting

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านออนไลน์ระบบ Zoom Cloud Meeting

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสร้างวินัย การสร้างทีม และความสามัคคีภายในองค์กร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางระบบซูม (zoom) ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน ๑๐๗ ท่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติราชการ มีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ใช้เทคนิคทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ มีค่านิยมและจิตสำนึกสาธารณะที่ดีในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู รวมถึงการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์สุจริตและศรัทธาในการรับราชการ

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ในการสร้างวินัย การสร้างทีมให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสามัคคีภายในองค์กร
การอบรมนี้ อบรมผ่านออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting