“สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี” กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี” กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “การเป็นวิทยากรมืออาชีพ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลพบุรี นางสาวอนงค์นุช มีศิริ ให้จัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ”ให้กับผู้สูงอายุผู้มีองค์ความรู้มีภูมิปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาในท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นภูมิปัญญาที่คงไว้คู่ชุมชนและผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพมีงานทำมีรายได้
บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในงานอาชีพของแต่ละท่านอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหมายและความสำคัญ ประวัติความเป็นมา วัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการทำ ตลอดจนเรียนรู้และฝึกฝนการพูด การนำเสนอ การสาธิต การปรับพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นวิทยากร

ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภุมิปัญญาในการบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ สาธิตในการสร้างการเรียนรู้ รวมถึงการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เตรียมไว้

ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น เพื่อเป็นคลังปัญญาอยู่คุ่ชุมชนตลอดไป
การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้น ณ.ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา