สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา”ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดสุโขทัย นายปัญญา ขาวเชียว และ นางสาวพัชราภรณ์ คำปาตัน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ หัวหน้างานส่งเสริมการมีงานทำ ให้จัด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ”ให้กับผู้สูงอายุผู้มีองค์ความรู้มีภูมิปัญญา จำนวน ๑๐ ท่าน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในงานอาชีพของแต่ละท่านอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าอบรมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมเฟสชิลล์ทับอีกหนึ่งชั้น รวมถึงการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตรและใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นตลอดเวลา ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภุมิปัญญาในการบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ สาธิตในการสร้างการเรียนรู้ รวมถึงการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เตรียมไว้
ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น