สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ในโครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดอ่างทอง นางสาวพัชรินทร์ หาญเจริญ ให้จัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ”ให้กับผู้สูงอายุผู้มีองค์ความรู้มีภูมิปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาในท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเห็นภูมิปัญญาคงไว้คุ่ชุมชนและให้ผู้สูงอายุมีงานทำมีรายได้
บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในงานอาชีพของแต่ละท่านอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหมายและความสำคัญ ประวัติความเป็นมา วัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการทำ ตลอดจนเรียนรู้และฝึกฝนการพูด การนำเสนอ การสาธิต การปรับพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นวิทยากร
ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภุมิปัญญาในการบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ สาธิตในการสร้างการเรียนรู้ รวมถึงการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เตรียมไว้
ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น เพื่อเป็นคลังปัญญาอยู่คุ่ชุมชนตลอดไป
การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้น ณ.ห้องประชุมสามโก้ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ชั้น ๒ อำเภอเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา