สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “การนำเสนออย่างวิทยากรมืออาชีพ การปรับบุคลิกภาพสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ และก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ในโครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดนนทบุรี นางสุนทรี วิลาทอง ให้จัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร ““การนำเสนออย่างวิทยากรมืออาชีพ การปรับบุคลิกภาพสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ และก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ซึ่งอยู่ในโครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุผู้มีองค์ความรู้มีภูมิปัญญา จำนวน ๑๐ ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาในท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นภูมิปัญญาที่คงไว้คู่ชุมชนและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพมีงานทำ มีรายได้

บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ฝึกฝนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาในงานอาชีพของแต่ละท่านอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูด การนำเสนอ การสาธิต การปรับพัฒนาบุคลิกภาพในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านได้ฝึกเทคนิควิธี การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภุมิปัญญาในการบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ สาธิตในการสร้างการเรียนรู้ รวมถึงการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เตรียมไว้

ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น เพื่อเป็นคลังปัญญาอยู่คุ่ชุมชนตลอดไป
การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้น ณ.ห้องประชุมของอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า ด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา