สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ”

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา”ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุประจำงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดพิจิตร นายวินัย ทองอุบล ให้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนด้านการสร้างคลังปัญญาในท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นภูมิปัญญาที่ไว้คู่ชมชนและให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้โดยให้เปิดอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา” โดยมีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ ท่าน
โดยการอบรมนี้จัดขึ้น ณ. อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งการอบรมนี้ได้รับเกียรติในการต้อนรับจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด นายมานะ วุฒฑยากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นอย่างดี
บรรยากาศการอบรม ตลอดระยะเวลา 2 วัน เต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในงานอาชีพของแต่ละท่านอย่างเต็มที่
ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านได้ฝึกเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภุมิปัญญาพร้อมพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกพลังเสียง ฝึกเทคนิคในการบรรยาย ฝึกปฏิบัติและสาธิตในการสร้างการเรียนรู้ รวมถึงการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มที่ ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝน
ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น