สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดอบรม “คนทุกคนต้องมีอาชีพ แนะแนวอย่างไรให้มีงานทำในยุค New Normal โควิด – ๑๙”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดอบรม “คนทุกคนต้องมีอาชีพ แนะแนวอย่างไรให้มีงานทำในยุค New Normal โควิด – ๑๙”

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี จัดอบรม “คนทุกคนต้องมีอาชีพ แนะแนวอย่างไรให้มีงานทำในยุค New Normal โควิด – ๑๙” ในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับบูรณาการร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ผ่านออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดสระบุรี นายประจวบ ทองอยู่ และ นางสาวสายพิณ สุขเจริญ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “คนทุกคนต้องมีอาชีพ แนะแนวอย่างไรให้มีงานทำในยุค New Normal โควิด – ๑๙” ซึ่งอยู่ในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับบูรณาการ ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานให้กับเครือข่ายครูแนะแนวและบุคลากกรทางการแนะแนว โดยการอบรมนี้เป็นการอบรม ผ่านออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด -19

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างเต็มที่ในเรื่องโลกของการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเทคโนโลยี ยุค 5G และการใช้ชีวิตยุค New Normal ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 รวมถึง ตลาดแรงงานและอาชีพต่างๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 พร้อมทั้งคุณสมบัติของครูแนะแนวในยุคนวัตกรรมเทคโนโลยี 5G และสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและ เทคนิควิธีการแนะแนวนักเรียนให้สามารถเลือกอาชีพหรือศึกษาต่อให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างถูกต้องและตรงกับตลาดแรงงานในยุค New Normal พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ Workshop การนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน

การอบรมนี้ ผ่านออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา