สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา

“สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา”ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ นางสุนทรี วิลาทอง และนางสาวจิดาภา ไชยสม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ให้จัด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ”ให้กับผู้สูงอายุผู้มีองค์ความรู้มีภูมิปัญญา จำนวน ๑๐ ท่าน ณ.ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในงานอาชีพของแต่ละท่านอย่างเต็มที่ ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภุมิปัญญาในการบรรยาย การสร้างการเรียนรู้ รวมถึงการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เตรียมไว้

ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา