สนง.จัดหางานอยุธยา จัดอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ”

สนง.จัดหางานอยุธยา จัดอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ”

“สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเข้มงวด

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางณัชชารีย์ ศิรกิตติวรพงษ์ และ นาง พรพรหม ญาณสมบัติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ให้จัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาและการเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ”ให้กับผู้สูงอายุผู้มีองค์ความรู้มีภูมิปัญญา จำนวน ๑๐ ท่าน

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนฝึกปฏิบัติในการถ่ายทอดภูมิปัญญาในงานอาชีพของแต่ละท่านอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าอบรมทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมเฟสชิลล์ทับอีกหนึ่งชั้น รวมถึงการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตรและใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นตลอดเวลา ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเทคนิควิธีการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภุมิปัญญาในการบรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติ สาธิตในการสร้างการเรียนรู้ รวมถึงการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เตรียมไว้

ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการเป็นวิทยากรที่มีคุณค่ามีความภาคภูมิใจในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จัดขึ้น ณ.ห้องประชุมตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา