อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 105

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 105

การอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 105
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 105 เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝน ฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น ติวเข้มตัวต่อตัว !!!
ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร , หลักการพูดที่ถูกต้องของวิทยากร บุคลิกภาพการบรรยายของวิทยากร การวางแผนการบรรยาย การจัดทำ Power Point ที่ต้องจัดทำให้สื่อความหมายกับผู้ฟังให้ได้อย่างชัดเจน รวมถึงการฝึกพลังเสียงจากลมในท้อง และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมายที่เป็นหัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
ตลอดระยะเวลา 3 วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน ได้ฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ในหลายๆ รอบ ในแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการบรรยายทำให้เห็นพัฒนาการในการบรรยายของการฝึกวิทยากรได้อย่างชัดเจน
ในวันสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมของสถาบันฯ