อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 107

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 107

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 107
เมื่อวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมฝเชิงปฏิบัติการวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 107 ซึ่งการอบรมดังกล่าว เน้นการฝึกปฏิบัติที่ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงจนสามารถก้าวไปสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพได้
บรรยากาศในการอบรมในตลอดระยะเวลา 3 วัน เต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ โดยการ ฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น ติวเข้มชนิดตัวต่อตัว !!! ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร , หลักการพูดที่ถูกต้องของวิทยากร บุคลิกภาพการบรรยายของวิทยากร การวางแผนการบรรยาย การจัดทำ Power Point ที่ต้องจัดทำให้สื่อความหมายกับผู้ฟังให้ได้อย่างชัดเจน รวมถึงการฝึกพลังเสียงจากลมในท้อง และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมายที่เป็นหัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

ในการฝึกฝนดังกล่าว ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนการเป็นวิทยากร ในหลายๆ รอบ ในแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการบรรยายทำให้เห็นพัฒนาการในการบรรยายของการฝึกวิทยากรได้อย่างชัดเจน
ในวันสุดท้ายของการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานการอบรมของสถาบันฯ