อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 99

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 99

เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 99” บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนอย่างเต็มที่ อบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติชนิดเข้มข้นแบบติวเข้ม!!! ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร , พื้นฐานการพูดตามหลักสากล การวางแผน การจัดทำ Power Point การฝึกพลังเสียงจากลมในท้อง [บุคลิกภาพการบรรายายของวิทยากร และเทคนิคต่างๆ อีกมากมายที่เป็นหัวใจสำคัญในการเป็นวิทยากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ

ผู้เข้าอบรมฝึกฝนอย่างเต็มที่แบบเข้มข้น ในแต่ละรอบของการฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการบรรยายทำให้เห็นพัฒนาการในการบรรยายของการฝึกวิทยากรได้อย่างชัดเจน