อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 87

อบรมวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 87

วิทยากรหมายถึงอะไร?
จนกระทั่งผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถจุดประกายความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรนั้นๆ

จากความหมายของวิทยากรจะเห็นว่าวิทยากรนั้นไม่ใช่แค่ผู้ถือไมค์พูดบนเวทีเท่านั้นแต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อและเนื้อเรื่องที่บรรยายนั้นที่สำคัญต้องทำให้ได้ตามความหมายของวิทยากรด้วย คือเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเรื่องหรือหลักสูตรการอบรมนั้นๆ ด้วย เมื่อเป็นดังนี้ ผู้ที่ทำหน้าที่วิทยากรจะต้องหมั่นฝึกฝนเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อทำให้ได้ตามความหมายของการเป็นวิทยากร

บรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรมฝึกปฏิบัติวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 87 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2559