อบรมฝึกปฏิบัติ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 86

อบรมฝึกปฏิบัติ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 86

R.I.T.จัดอบรมฝึกปฏิบัติ “วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 86”
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมการฝึกปฏิบัติ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 86 การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2558 บรรยากาศนี้เป็นวันแรกของการอบรมที่เน้นทฤษฎีพร้อมเริ่มต้นฝึกปฏิบัติพื้นฐานการเป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เริ่มฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่