อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 101

อบรมวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 101

เมื่อวันที่ 23 – 25 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 101″

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนอย่างเต็มที่ ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติชนิดเข้มข้นแบบติวเข้ม!!! ตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของวิทยากร , พื้นฐานการพูดตามหลักสากลของวิทยากร การวางแผนการบรรยาย การจัดทำ Power Point ตลอดจน การฝึกพลังเสียงจากลมในท้อง รวมถึงการบุคลิกภาพการยืน การถือไมค์ และเทคนิคพิเศษต่างๆ อีกมากมายที่เป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

ผู้เข้าอบรม มีความตั้งใจฝึกฝนอย่างเต็มที่ ในแต่ละรอบของการฝึกฝึกได้มีการบันทึกวีดีโอของผู้เรียนเพื่อดูพัฒนาการบรรยายในแต่ละรอิบ ทำให้เห็นพัฒนาการในการบรรยายของการฝึกวิทยากรได้อย่างชัดเจน ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม มีการสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นวิทยากร

การอบรมนี้จัดขึ้น ณ. สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) พระโขนง กรุงเทพฯ