ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

การอบรม – สัมมนา “การสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน” ในโครงการ การสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาตนเอง ซึ่งการอบรม – สัมมนานี้ ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) โดย ผู้อำนวยการสถาบันฯ อ.ธนกร เอี่ยม ได้รับเกียรติจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย นายเขมทัตต์ พลเดช ให้จัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว การอบรม – สัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ. ภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก

บรรยากาศเต็มได้ด้วยการฝึกอบรมที่เข้มข้น สนุกสนาน ผู้เข้าสัมมนาทุกคนล้วมมีความพร้อม มีความตั้งใจ ทั้งนี้เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างเต็มที่

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)