บทบาทภาวะผู้นำที่ดี รุ่นที่ 25 พร้อมมาตรการป้องกัน โควิด-19

บทบาทภาวะผู้นำที่ดี รุ่นที่ 25 พร้อมมาตรการป้องกัน โควิด-19

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมบทบาทภาวะผู้นำที่ดี รุ่นที่ 25 พร้อมมาตรการป้องกัน โควิด-19”

การอบรมนี้เป็นการอบรมที่สร้างการเรียนรู้ในการสร้างภาวะผู้นำที่ดี ตั้งแต่ความหมายและความสำคัญของการเป็นผู้นำทีดี รวมถึงการเป็นผู้นำในแต่ละระดับ ตลอดจนการปรับทัศนคติของผู้นำที่ดีที่ต้องมีบทบาทหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นอยู่ในตัวเอง พร้อมทั้งการมีคุณสมบัติของผู้นำที่ดี ตลอดจนเทคนิคการพูดสร้างแรงจููงใจและการสร้างขวัญและกำลังใจของผู้นำทั้งนี้เพื่อสร้างความสำเร็จในการเป็นผู้นำในตำแหน่งต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

การอบรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด – 19