บจก.ทรัพย์ทิพย์จัดหลักสูตรการอบรมการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีสู่ความสำเร็จในการทำงาน รุ่นที่ 2

บจก.ทรัพย์ทิพย์จัดหลักสูตรการอบรมการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีสู่ความสำเร็จในการทำงาน รุ่นที่ 2

สถาบัน พัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงานได้รับเกียรติจาก บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ให้จัดกิจกรรม การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีสู่ความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากรของบริษัท จำนวน 30 ท่าน ณ. ห้องประชุมของบริษัทฯ ที่สำนักงาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

บรรยากาศเต็มไปด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน พร้อมกับการเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จรวมถึงเรื่องการสื่อสารที่มีความสำคัญ จำเป็นและเป็นหัวใจหลักในการทำงานที่จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารได้วางไว้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข สนุกสนาน เอาใจใส่ตั้งใจเรียนรู้ ตื่นตัวกระตือรือร้น มุ่งมั่น อย่างเต็มที่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา