คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ “ครูกระบวนกร & วิทยากรกระบวนการ” สู่การเป็นครูมืออาชีพ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ “ครูกระบวนกร & วิทยากรกระบวนการ” สู่การเป็นครูมืออาชีพ

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training)
นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี เส็งศรี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ “ครูกระบวนกร & วิทยากรกระบวนการ” สู่การเป็นครูมืออาชีพเพื่อพัฒนานิสิตสามารถเป็นผู้นำในการจัดการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงภายในผ่านการใช้กระบวนการที่หลากหลายและประยุกต์ให้เกิดการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อเตรียมตัวสู่การเป็นครูฝึกหัด และให้ก้าวสู่วิชาชีพครู / ครูมืออาชีพ ให้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด -19

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“ครูกระบวนกร & วิทยากรกระบวนการ” สู่การเป็นครูมืออาชีพ เป็นการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเป็นการเป็นครูกระบวนกร & วิทยากรกระบวนการ ที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของการเป็นครูกระบวนกรและวิทยากรกระบวนรวมไปถึงการฝึกปฏิบัติในการออกแบบการเรียนการสอนพร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติในการเป็นครูกระบวนกรและวิทยากรกระบวนการ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองไปสู่การเรียนการสอนที่มีกระบวนการที่หลากหลายให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ตั้งแต่ความหมายของครูกระบวนกร & วิทยากรกระบวนการ พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ รวมถึงคุณสมบัติตลอดจน การพัฒนาบุคิกภาพและการออกแบบการเรียนการสอนของครูกระบวนกร & วิทยากรกระบวนการ โดยในการอบรมนี้ได้แบ่งกลุ่มจำลองเหตุการณ์ทำกิจกรรมในการเรียนการสอนในรูปแบบครูกระบวนกร & วิทยากรกระบวนการ
ผู้เข้าอบรมทุกท่านมีความสุข สนุกสนานในการอบรมสัมมนาในเชิงปฏิบัติร่วมกัน มีความตั้งใจ เอาใจใส่ทำกิจกรรมกันอย่างเต็มที่

กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ. ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา