กิจกรรม Walk Rally Team Building To Success

กิจกรรม Walk Rally Team Building To Success

กิจกรรมวอร์คแรลลี่เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความผูกพัน สร้างความสามัคคี ลดความขัดแย้ง เน้นความสนุกสนานให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ระดมความคิดในการทำงานเป็นทีม ให้มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ฝึกให้คิดในการเล่นกิจกรรมแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในปัจจุบัน

บรรยากาศในการทำกิจกรรมจะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แต่แฝงเร้นด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ในการทำงานเป็นทีมที่ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน กิจกรรม Walk Rally Team Building To Success นี้จัดขึ้น ณ. วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บรรยากาศการทำกิจกรรมเป็นดังภาพ ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook