กิจกรรมหลอมเพชร การทำงานเป็นทีม 100 % (Team Work 100 % )

กิจกรรมหลอมเพชร การทำงานเป็นทีม 100 % (Team Work 100 % )

rit

กิจกรรมหลอมเพชร การทำงานเป็นทีม 100 % (Team Work 100 % ) เป็นกิจกรรมทีมใหญ่ที่ทุกคนในทีมมีร่วมมีส่วนสำคัญทุกคนในการสร้างความสำเร็จให้กับทีมด้วยพลังกายพลังใจเต็มเปี่ยม 100 %

กิจกรรมหลอมเพชร การทำงานเป็นทีม 100 % (Team Work 100 % ) เป็นกิจกรรมที่ทดสอบศักยภาพของทีมนั้นๆ ว่ามีประสิทธิภาพ มีความพร้อมมากน้อยขนาดไหน ทุกคนในทีมจะทำกิจกรรมนี้ผ่านไปให้ได้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่ง 100 % กิจกรรมจะหล่อหลอมให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตใจแข็งแกร่งประดุจเพชร

กิจกรรมหลอมเพชร การทำงานเป็นทีม 100 % (Team Work 100 % ) เป็นกิจกรรมที่ให้ข้อคิดมากมายในการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิต

ข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมนี้ เริ่มตั้งแต่ การตั้งเป้าหมาย การเตรียมความพร้อม การวางแผน การซักซ้อมทำความเข้าใจ การมีสมาธิ ความมุ่งมั่น ความเชื่อ ความศรัทธา มีจิตวิญญาญแห่งนักสู้ ความอดทน การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา การทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องยาวนานแบบ “ไม่สำเร็จ ไม่เลิก” ความสามัคคี ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การให้อภัยซึ่งกันและกัน ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การรู้จักรอคอยความสำเร็จ ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ ความเป็นมืออาชีพ การเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และจรรยาบรรณ การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การแยกจิตออกจากกาย การใช้กลยุทธ์น้ำน้อยชนะไฟ ความภาคภูมิใจ ฯลฯ และอื่นๆอีกมากมายที่ผู้ผ่านกิจกรรมนี้ทุกคนจะรู้ซึ้งถึงสิ่งที่ได้รับว่าเป็นอย่างไร?

ผลที่ได้รับจากการเข้าอบรมกิจกรรมหลอมเพชร การทำงานเป็นทีม 100 % (Team Work 100 % ) ทุกคนที่เคยร่วมกิจกรรมนี้แล้วสามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ที่มีจิตใจแข็งแกร่ง 100 % ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะตั้งใจ 100 % นำสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนำไปปฏิบัติ สามารถสร้างผลสำเร็จให้กับตนเองและสิ่งสำคัญ มีความเข้าใจในความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม ว่าทุกคนในทีม ต้องทำงานด้วยใจ 100 % เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ