กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สพท. รุ่นที่ 4

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สพท. รุ่นที่ 4

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Iner Training) โดย..ผู้อำนวยการสถาบันฯ อ.ธนกร เอี่ยมละออ และทีมงาน ได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย นายศุภชีพ ดิษเทศ ให้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบบูรณาการและยั่งยืน รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ.โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จ.นนทบุรี

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างสายสัมพันธ์ฺที่ดีต่อกัน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา