“การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากนางอภิสรา สุตานนท์ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ให้จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุที่มีอาชีพอิสระโดยมีวัตภุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุด้านการทำตลาดออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -19 มกราคม 2565 ณ. ห้องประชุมติวานนท์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด นนทบุรี ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด -19

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนฝึกปฏิบัติในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19
ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการความสำเร็จในการขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์บนตลาดออนไลน์