การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 38

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 38

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 38

“การพูดหมายถึงการสื่อความหมายที่ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยการเปล่าวาจาระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง สามารถสื่อความหมายนั้นๆ ได้จากภาษาและเสียง”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการพูดสร้างแรงจูงใจ” รุ่นที่ 38 ณ.สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 พระโขนง กรุงเทพฯ