“การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 นางเพ็ญศรี ปราชญ์นครเขตต์ และนาง ภัสพร แก้วทองเกลอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ให้จัดกิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์ หลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดออนไลน์” ซึ่งอยู่ในโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุที่มีอาชีพอิสระโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุด้านการทำตลาดออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการอบรมนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด -19

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ โดยการอบรมนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19
ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ หมั่นฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อต้องการความสำเร็จในการขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์บนตลาดออนไลน์