การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 50

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 50

เมื่อวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2555 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T.(Rich Inter Training) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 50 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ อ. ธนกร เอี่ยมละออ เป็นผู้ฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว

บรรยากาศการฝึกอบรม เต็มไปด้วยความเข้มข้น เน้นการฝึกปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานการพูด การจัดทำ Powr Point รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการเป็นวิทยากร โดยการฝึกปฏิบัติการบรรยายแต่ละรอบมีการบันทึกวีดีโอเพื่อดูพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านล้วนมีความตั้งใจ เอาใจใส่ หมั่นฝึกฝนอย่างเต็มที่ มีพัฒนาการในการบรรยายดีขึนเป็นลำดับ จนสามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ตามที่สถาบันฯ กำหนด