อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 56

อบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 56

สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ได้จัดอบรมฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 56 ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติติวเข้มแบบเข้มข้น!!! ตั้งแต่ ความหมายและความสำคัญของพิธีกร การพูดที่ถูกต้องตามหลักสากลในการเป็นพิธีกร รูปแบบของพิธีกร คุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพิธีกรที่ดี การพัฒนบุคลิกภาพและขั้นตอนในการเป็นพิธีกร ประการสำคัญ หลังจากการอบรมฝึกปฏิบิติแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง!!!!

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ผู้เข้าอบรมล้วนตั้งใจ มีความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่นทุ่มเทฝึกฝนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการเป็นพิธีกรตามเจตนารมภ์ที่ต้องการ การอบรมนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา