กิจกรรมการพูดนำเสนอฯ กรมการจัดหางาน

กิจกรรมการพูดนำเสนอฯ กรมการจัดหางาน

บรรยากาศส่วนหนึ่งใน “กิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาการพูดนำเสนอของนักแนะแนวระดับต้น ในโครงการ การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรนักแนะแนวระดับต้น รุ่นที่ ๔ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่ามา จัดโดย..กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานฯ