การพัฒนาและเพิ่มทักษะในการนำเสนอ กรมการจัดหางาน

การพัฒนาและเพิ่มทักษะในการนำเสนอ กรมการจัดหางาน

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มทักษะในการนำเสนอ ”
สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) นำโดย..อ.ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะได้รับเกียรติจากกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มทักษะในการนำเสนอ ”
ซึ่งอยู่ในโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ นักแนะแนวอาชีพระดับกลาง รุ่นที่ ๑ ให้กับนักวิชาการ ชำนาญการ จำนวน ๘๐ ท่าน ณ.บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สมุทรสงคราม

บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ ทำความเข้าใจในเทคนิคการนำเสนอให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งกลุ่มทำ Work Shop วางแผนร่วมกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และฝึกปฏิบัติการนำเสนอ
ผู้เข้าอบรม – สัมมนาทุกคนล้วนตั้งใจ หมั่นเรียนรู้ ฝึกฝนพัฒนาเพิ่มทักษะการนำเสนออย่างเต็มที่!!!
โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ถึง วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา